Yellow Myrobalan Powder | Haritaki Peel Powder | Terminalia Chebula

$15

Botanical Name: Terminalia Chebula

Condition: Powder

Quantity: 100g(3.5 oz)

Origin: India

Out of stock

Category: